ประวัติความเป็นมา

เหตุที่ตำบลจำปาโมง ได้ชื่อดั่งนี้เพราะ พื้นที่บ้านหมู่1,หมู่3 นั้น ในอดีตนั้นเป็นดงไม้ลั่นขามซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ดงจำปา” ประกอบกับมีลำห้วย ไหลผ่านกลางหมู่บ้าน เรียกลำห้วยนี้ว่าลำห้วยโมง จึงได้ประกอบเป็นตำบลรวมเรียกว่า “ตำบลจำปาโมง” โดยให้บ้านจำปาโมงเป็นบ้านเริ่มแรก หมู่ 1

คำขวัญ

“ลำห้วยโมงไหลผ่าน  ม่านฟ้าภูผาแดง แสงธรรมงามส่องหล้า หลวงปู่ฟ้าน่าเลื่อมใส   บุญบั้งไฟประจำปี เจดีย์หลวงปู่พงษ์ ดำรงข้าวพันธุ์ดี ลีลาวดีศรีจำปาโมง”

การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี แบ่งเขตการปกครองออกแบ่งเป็น 17 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 • หมู่ที่ 1 บ้านจำปาโมง
 • หมู่ที่ 2 บ้านนาอ่าง
 • หมู่ที่ 3 บ้านจำปาดง
 • หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าคราม
 • หมู่ที่ 5 บ้านวังสวย
 • หมู่ที่ 6 บ้านกลางน้อย
 • หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง
 • หมู่ที่ 8 บ้านแดง
 • หมู่ที่ 9 บ้านขัวล้อ
 • หมู่ที่ 10 บ้านลาน
 • หมู่ที่ 11 บ้านม่วง
 • หมู่ที่ 12 บ้านเหล่ามะแงว
 • หมู่ที่ 13 บ้านนาเจริญ
 • หมู่ที่ 14 บ้านโนนสว่าง
 • หมู่ที่ 15 บ้านม่วง
 • หมู่ที่ 16 บ้านลาน
 • หมู่ที่ 17 บ้านเหล่าคราม

เนื้อที่

เนื้อที่ประมาณ 71 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 46,875 ไร่

ภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือเป็นที่ลาบลุ่ม ทางตอนใต้เป็นที่ลูกคลื่นดอนหาด และเป็นแหล่งต้นน้ำ จำนวน 2 สาย คือ ลำห้วยงาว และลำห้วยโมง เหมาะแก่การทำการเกษตร

การประกอบอาชีพ

 • เกษตรกรรม ร้อยละ 73
 • ค้าขายและรับราชการ ร้อยละ 18
 • รับจ้างทั่วไป ร้อยละ  9

ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

อบต.จำปาโมง

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง เดิมเป็นสภาตำบลจำปาโมง และได้รับการยกฐานะ ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 194 หมู่ที่ 7 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เขตพื้นที่ติดต่อ ทิศเหนือติดต่อกับ ต. บ้านผือ อ. บ้านผือ ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านแวง ทิศตะวันตกติดกับ ต.กุดผึ้ง ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ทิศตะวันออกติดกับ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี